TEMA, Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı

Başka Bir Dünyamız Yok!

İklim değişikliğinin bugüne kadar insanlığın karşılaştığı en büyük ortak sorun olduğu bugün Dünya’nın en prestijli kurumları ve bilim insanları tarafından kabul edilmiş durumdadır. Bugün gelinen nokta itibarıyla iklim değişikliği, değişiklikte yaşanan hız ve bu değişikliğe karşı alınması gereken önlemlerin ivediliği sebebiyle iklim krizi olarak tanımlanmaktadır.

TEMA Vakfı, iklim değişikliğinin; geri dönülemez noktaya gelmeden ve dünyanın üzerine medeniyetlerimizi kurduğumuz koşullarını kaybetmeden durdurulması gerektiğini savunmaktadır.

,,,,,,,,,,,,,,,

Bu amaçla TEMA Vakfı, iklim değişikliği konusunda politikalar geliştirmekte ve bunları karar vericiler ile paylaşmaktadır. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesine (UNFCCC), Türkiye’den gözlemci olarak akredite olan ilk Sivil Toplum Kuruluşu olarak, uluslararası süreçleri yakından takip etmekte ve bu süreçleri etkileme konusunda diğer Sivil Toplum Kuruluşları ile birlikte çalışmaktadır. Ortak politikalar üreten ve iklim değişikliği konusunda çalışan EEB (European Environmental Bureau) ve CAN-E (Climate Action Network Europe) gibi sivil toplum ağlarında etkin rol almaktadır. Bu ağlar sayesinde, uluslararası politika yapma süreçlerini etkileyerek, iklim değişikliği konusundaki küresel sorumluluğunu da yerine getirmektedir.

Uluslararası alandaki deneyimin yanı sıra TEMA Vakfı, Türkiye’de de iklim değişikliği konusunda kapasite artırma ve farkındalık yaratma projeleri sürdürmektedir. Uluslararası alandaki deneyimini, Türkiye’deki diğer paydaşlarla paylaşan Vakıf, Türkiye’nin iklim değişikliği konusunda üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmek için çalışmalar yürütmektedir. Bir yandan iklim değişikliği ile mücadele için farkındalık yaratmaya yönelik çalışmalar yaparken bir yandan da iklim değişikliğine sebep olan yatırımları ve hükümet politikalarını yakından izlemektedir. Bu bağlamda iklim değişikliğiyle mücadelenin en temel adımı olan fosil yakıtlardan çıkış için kömür madenciliğinin terk edilmesi ve kömürlü termik santrallerin kapatılması yönünde projeler yürütmektedir. TEMA Vakfı, Türkiye’nin mutlak sera gazı azaltım hedefi belirlemesi ve iklim değişikliği ile mücadele ve uyum konularında doğru stratejilerin katılımcı yöntemle belirlenmesi için çalışmalarını sürdürmektedir.

TEMA Vakfı, yalnızca ulusal ve uluslararası düzeyde değil yerel yönetimler düzeyinde de iklim değişikliği ile mücadelenin önemini vurgulamaktadır. Bu doğrultuda; TEMA Vakfı katılımcı ve bütüncül hazırlanacak İklim Eylem Planları çalışmalarını desteklemekte, temsilcilerinin iklim eylem planlarına ilişkin kapasitelerinin artırılmasına ve yerel yönetimlerden bu yönde talepte bulunmaya yönelik çalışmalar yapmaktadır.

Vakfın bu kapsamda yaptığı çalışmalardan biri İklim Elçileri Projesi’dir. Proje kapsamında TEMA Vakfı gönüllülerinin iklim değişikliğiyle ilgili kapasitesinin artırılmasına, gönüllülerin “iklim elçileri” olarak kentlerinde savunuculuk yapmasına, karar alıcılarla diyalogun geliştirilmesine ve yerel-ulusal medyada iklim konusunda haberler yayınlanmasına ilişkin çalışmalar yapılmıştır. Yine iklim özelinde yapılan bir diğer proje de İklim için Kadın Liderler Projesi olup kadın gönüllülerimizin yerelde iklim savunuculuğu yapmasının desteklenmesi, düşük karbonlu ve iklim değişikliğine dayanıklı bir toplum için bilinçlendirme çalışmalarının gerçekleştirilmesine yönelik çalışmalar yürütülmüştür.

,,,

TEMA Vakfı’nın da bileşeni olduğu Türkiye ve Batı Balkanlar için etkili bir çevre ağı kurarak çevre portföyünü etkinleştirme amacını taşıyan Env.net projesi kapsamında iklim değişikliği konusunda farkındalık yaratma ve halkın iklim değişikliğine ilişkin karar alma süreçlerine katılımı konusunda çalışmalarımız devam etmektedir. Bu kapsamda Erzurum Büyükşehir Belediyesi’nin iklim eylem planının hazırlanması için yapılan faaliyetler TEMA Vakfı’nın desteği ile yürütülmektedir.

Tüm bunlara ek olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın iklim mevzuatı çalışmalarına, ulusal iklim değişikliği stratejisi hazırlıklarına katkı vermek amacıyla ziyaretler, toplantılara katılım ve yüz yüze görüşmeler düzenlenmektedir.

 


İklim için Kadın Liderler Proje Videoları

İklim Elçileri Proje Videoları


İlgili Dokümanlar:

,