TEMA, Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı

TEMA Vakfı'nın Açtığı İdari Davalarda 18.11.2022 Tarihi İtibarıyla Son Durum (Derdest Davalar)

2022 Yılında Açılan veya Müdahil Olunan Davalar

1.Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından 04.12.2021 tarih ve 31679 sayılı Resmî Gazetede Kirletici Salım ve Taşıma Kaydı Yönetmeliği  iptali için  yürütmenin durdurulması talebiyle (Danıştay  6.Daire  E.2022/115) 06.01.2022 tarihinde dava açılmıştır.

2.23.09.2021 Onay ve 11.10.2021 askıya çıkış tarihli Mersin-Adana Planlama Bölgesi  1/100.000 Ölçekli Revizyon Çevre Düzeni Planı Değişikliğinin iptali için  yürütmenin durdurulması talebiyle (Danıştay  6.  Daire  E.2022/161) 06.01.2022 tarihinde dava açılmıştır.

3.Yalova İli Merkez İlçesi Gaziosmanpaşa Mah.de Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü’ne tahsisli olan ve halen Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitü Müdürlüğü’nce kullanılan, 1474 ada 12 parselde bulunan taşınmazın 23.12.2021 tarihli Tarım  Bakanlığı yazısı ile Millet Bahçesi yapılması için tarım dışına çıkarılması işleminin İPTALİ ve öncelikle yürütmenin durdurulması kararı verilmesi istemiyle 16.02.2022 tarihinde dava açılmıştır. (Bursa 3. İdare Mhk. E.2022/289)Yargılama sürmektedir. YD talebimiz reddedilmiştir.

4.Resmî Gazetenin 01.03.2022 tarih ve 31765 sayılı nüshasında 21/9/2017 tarihli ve 30187 sayılı Resmî Gazete ’de yayımlanan Maden Yönetmeliğinin 115’inci maddesine eklenen  4’üncü fıkra ile zeytin alanlarının madenciliğe açılması hakkında Yönetmelik Değişikliğinin iptali için  yürütmenin durdurulması talebiyle (Danıştay  8.  Daire  E.2022/2150) 21.03.2022 tarihinde dava açılmıştır. Davada önce YD kararı alınmış, bilahare karar İDDK’da kaldırılmıştır.

5.Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 19.07.2012 tarihli ve 28358 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Korunan Alanların Tespit, Tescil ve Onayına İlişkin Yönetmelikte, 05.03.2022 tarih ve 31769 sayılı Resmî Gazetede Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (üçüncü kez yapılan Yönetmelik değişikliği)te hukuka ve ekolojiye aykırı olan;

- 2’nci maddesi ile (asıl Yönetmeliğin 7’nci maddesinde) yapılan değişikliklerin,

-3’üncü maddesi ile (asıl Yönetmeliğin 8’inci maddesinde) yapılan değişikliklerin,

-4’üncü maddesi ile (asıl Yönetmeliğin 9’uncu maddesinde) yapılan değişikliklerin, İPTALİ için  yürütmenin durdurulması talebiyle (Danıştay 6.  Daire  E.2022/2268) 28.03.2022 tarihinde dava açılmıştır. YD talebimiz reddedilmiştir.

6. Orman Genel Müdürlüğü’nün 15.03.2022 tarih ve 04.04.2022 tebliğ tarihli, Kocaeli İli Çayırova İlçesi (Gebze)   Akse Mahallesi 700.260,00 m2’lik ormanlık sahada TEMA Vakfı adına verilen 1997 tarihli    Özel Ağaçlandırma izni ile ilgili tahsisin iptali ile ilgili idari işlemde yürütmenin durdurulması talebiyle (Kocaeli 1.İd.Mhk.  E.2022/728) 18.05.2022 tarihinde dava açılmıştır. YD talebimiz reddedilmiştir.

7.1/100.000 ölçekli Balıkesir Çanakkale Çevre Düzeni Planı Değişikliğinin (4.) iptali için  yürütmenin durdurulması talebiyle (Danıştay  6.  Daire  E.2022/6721) 01.09.2022 tarihinde dava açılmıştır.

8.20.07.2022 Tarih ve 31898 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 113 Sayılı Doğal Sit Alanları Koruma ve Kullanma Koşulları İlke Kararının iptali için  yürütmenin durdurulması talebiyle (Danıştay    Daire  E.2022/     ) 15.09.2022 tarihinde dava açılmıştır.

9.20.07.2022 Tarih ve 31898 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 114 Sayılı Doğal Sit Alanları Koruma ve Kullanma Koşulları İlke Kararının iptali için  yürütmenin durdurulması talebiyle (Danıştay    Daire  E.2022/     ) 15.09.2022 tarihinde dava açılmıştır.

10.20.07.2022 Tarih ve 31898 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 115 Sayılı Doğal Sit Alanları Koruma ve Kullanma Koşulları İlke Kararının iptali için  yürütmenin durdurulması talebiyle (Danıştay    Daire  E.2022/     ) 15.09.2022 tarihinde dava açılmıştır.

11. 29.07.2022 Tarih ve 31907 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış bulunan Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği’nin 4/(1)a, 4/(1)b, 4/(1)ı, 4/(1)ş, 4/(1)t, 4/(1)u, 4/(1)bb, 4/(1)çç, 4/(1)ee, 4/(1)ff, 5/(2)b, 8/(3) Fıkra son cümlesi, 8/(4), 8/(6), 9 (3. Fıkra hariç), 11/(4), 12/(2), 12/(11)ç, 16/(3)b, 24/(1) Fıkrası (a bendi hariç) ve Geçici Madde-2 maddelerinin, EK-1 ve EK-2 Listelerinin iptali için  yürütmenin durdurulması talebiyle (Danıştay    Daire  E.2022/     ) 22.09.2022 tarihinde dava açılmıştır.

12.Balıkesir ili, Altıeylül ve İvrindi İlçe sınırlarında, Sarıalan Mahallesi mevkiinde “200903319 Ruhsat Numaralı Sahada” IV. Grup (Altın Bakır) Maden Ocağı Kapasite Artışı, Cevher Zenginleştirme Tesisi ve Atık Depolama Tesisi Projesi ile ilgili Çevre, Şehircilik ve İklim  Değişikliği Bakanlığı’nın 05.09.2022 tarihli ÇED Olumlu Kararının iptali için  yürütmenin durdurulması talebiyle (Balıkesir 1. İdare Mhk.E.2022/1084) 05.10.2022 tarihinde dava açılmıştır.

2021 Yılında Açılan veya Müdahil Olunan Davalar

1. Aydın-Muğla İlleri 1/50.000 ölçekli Bütünleşik Kıyı Alanları Planı’nın kısmen iptali ve  öncelikle yürütmenin durdurulması kararı  verilmesi talebiyle (Danıştay 6. Daire   E.2021/1388) 05.02.2021 tarihinde dava açılmıştır.

2. Balıkesir-Çanakkale İlleri  1/50.000 ölçekli Bütünleşik Kıyı Alanları Planı’nın kısmen iptali ve  öncelikle yürütmenin durdurulması kararı  verilmesi talebiyle (Danıştay 6. Daire   E.2021/1387) 05.02.2021 tarihinde dava açılmıştır.

3. 6831 Sayılı Orman Kanunu’nun EK-16’ncı Maddesi Kapsamında Orman Sınırları Dışına Çıkarma İşlemlerine İlişkin Yönetmeliğin iptali ve  öncelikle yürütmenin durdurulması kararı  verilmesi talebiyle (Danıştay 8. Daire   E.2021/1465) 22.02.2021 tarihinde dava açılmıştır. Kısmi YD verilmiştir.

4.Yalova 1/50.000 ölçekli ÇDP’nin Taşköprü dahil bazı bölgelerine yönelik olarak kısmen iptal ve yürütmeyi durdurma istemiyle (Bursa 3. İdare Mhk. E.2021/510) 26.02.2021 tarihinde dava açılmıştır. Davanın daha önce açtığımız Plan davasıyla (Bursa 3. İd.Mhk.E.2018/969) bağlantılı olduğuna karar verilmiştir.

5. Sinop-Kastamonu-Çankırı Planlama Bölgesi 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği ile  Sinop Merkez İlçe Planlama Alt Bölgesi 1/25.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliğinin iptali (Sinop Nükleer Santral) ve  öncelikle yürütmenin durdurulması kararı  verilmesi talebiyle (Danıştay 6.Daire    E.2021/10333) 09.03.2021 tarihinde dava açılmıştır. Dosya Danıştay’a gönderilmiştir. Yargılama sürmektedir.

6. Antalya İli, Akseki İlçesi, Sarıhacılar Mahallesi mevkiinde mermer madenciliği faaliyetinde bulunmak üzere yapılan başvurunun, Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nca reddi işleminin iptali için açılan davada davalı Kültür Bakanlığı yanında iki adet davaya müdahil olunmuştur.

      6.1. Antalya 1. İdare Mahk. E.2019/1336.İşlem iptal edilmiş ve aleyhe kesinleşmiştir.

        6.2. Antalya 2. İdare Mahk. E.2020/640. Yargılama sürmektedir.

7.Yalova İl Toprak Koruma Kurulunun tarım dışı amaçlı kullanım kararı kapsamında Tarım ve Orman Bakanlığı’nın 22.12.2020 tarihli Bakanlık Oluru’nun iptali ve  öncelikle yürütmenin durdurulması kararı  verilmesi talebiyle (Bursa 3.İdare Mhk.  E.2021/417) 08.04.2021 tarihinde dava açılmıştır.YD reddedilmiştir.

8.A.Necla KARADAVUT’un vasiyet lehdarı olduğumuzdan kendisi tarafından imar uygulamalarına karşı açılmış olan davada temyiz talepli katılınmıştır. (İzmir Bölge İdare Mahk.3. İdari Dava Dairesi E.2017/154)

9. 19.03.2021 Tarih ve 31428 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan “Atıkların Düzenli   Depolanmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”in 2. maddesi ile getirilen EK Madde-1’in, 4. maddesi ile getirilen Geçici Madde-5’in ve 5. maddesi ile getirilen Ek-7’nin iptali ve  öncelikle yürütmenin durdurulması kararı  verilmesi talebiyle (Danıştay 6.Dairesi    E.2021/4708 ) 28.04.2021 tarihinde dava açılmıştır.

10. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Maden İşleri Genel Müdürlüğü tarafından verilen maden ruhsatlarına ilişkin bilgilere ulaşılan MAPEG ekranı kapatılması üzerine;

       10.2. Bilgi edinme başvurumuzun ticari sır gerekçesiyle reddine dair işlemin iptali ve  öncelikle yürütmenin durdurulması kararı  verilmesi talebiyle (Ankara 10.İdare Mah. E.2021/864) 28.04.2021 tarihinde dava açılmış  ve işlemin iptaline karar verilmiştir.

          10.1. Ekran kapatma işleminin iptali ve  öncelikle yürütmenin durdurulması kararı  verilmesi talebiyle (Ankara 10.İdare Mah.   E.2021/865) 28.04.2021 tarihinde dava açılmış  ve davanın reddine karar verilmiştir. Karar tarafımızdan istinafa taşınmıştır. İstinafta ret kararı verilmişti.

11. Kanal İstanbul’un yapımıyla ilgili daha önce davası açılan 1/100.000 Ölçekli İstanbul Çevre Düzeni Planı değişikliğinin iptali ve  öncelikle yürütmenin durdurulması kararı  verilmesi talebiyle (İstanbul 11. İdare Mahkemesi  E.2021/879) 31.05.2021 tarihinde dava açılmıştır. Yargılama sürmektedir.

12.Trabzon Yatırım Adası olarak bilinen proje için yapılan 31.03.2021 tarihli Ordu-Trabzon-Rize-Giresun-Gümüşhane-Artvin Planlama Alt Bölgesi 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Plan Değişikliğinin iptali ve  öncelikle yürütmenin durdurulması kararı  verilmesi talebiyle (Danıştay 6. Daire   E.2021/7148) 09.07.2021 tarihinde dava açılmıştır.

13. Çevre yatırımlarını tamamlamamış olmasına rağmen çalışmasına izin verilen ve çevreyi yoğun bir şekilde kirletmeye devam eden Afşin Elbistan B Termik Santrali’nin baca gazı ölçüm verileri talebimizin  Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından istenilen bilginin ticari sır tanımı kapsamına girdiğinden bahisle reddi üzerine işlemin iptali için 04.08.2021 tarihinde dava açılmıştır. (Ankara 15.İd.Mahk. E.2021/1502) Dava reddedilmiştir.

14.Çanakkale Çan ilçesinde, Halilağa Bakır Ocağı Kapasite Artışı Cevher Zenginleştirme Tesisi ve Atık Depolama  Tesisi Projesi ile ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 26.07.2021 tarihli ÇED Olumlu      Kararının iptali ve  öncelikle yürütmenin durdurulması kararı  verilmesi talebiyle Çan Çevre Derneği ve bir şahıs ile birlikte (Çanakkale 1.İd.Mhk.   E.2021/1309) 25.08.2021 tarihinde dava açılmıştır. Davada yürütmeyi durdurma kararı verilmiştir.

15. Plansız Alanlar İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin kısmen iptali ve  öncelikle yürütmenin durdurulması kararı  verilmesi talebiyle (Danıştay 6. Daire  E.2021/8414) 07.09.2021 tarihinde dava açılmıştır.

16. Dolgu alanlarına ilişkin olarak ÇED Yönetmeliğinin Ek-1 listesi için yapılan Yönetmelik değişikliğinin iptali için  yürütmenin durdurulması talebiyle (Danıştay 6. Daire  E.2021/10220) 09.11.2021 tarihinde dava açılmıştır. Dava süre aşımı nedeniyle reddedilmiştir. Karar temyize  taşınmıştır, temyizde onanmıştır.

2020 Yılında Açılan veya Müdahil Olunan Davalar

1. Kanal İstanbul Projesi ile İlgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 17.01.2020 Tarihli ÇED Olumlu Kararının iptali ve  öncelikle yürütmenin durdurulması kararı  verilmesi talebiyle (İstanbul 10. İdare Mahkemesi E.2020/549) 17.02.2020 tarihinde dava açılmıştır. Yargılama sürmektedir.

2. Kanal İstanbul’un 1/100.000 Ölçekli İstanbul Çevre Düzeni Planına eklenmesi için yapılan tadilatın iptali ve  öncelikle yürütmenin durdurulması kararı  verilmesi talebiyle (İstanbul 14. İdare Mahkemesi E.2020/390) 24.02.2020 tarihinde dava açılmıştır.Davada yürütmeyi durdurma talebimiz reddedilmiştir. 

3. 26.12.2019 Tarih ve 30990 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan “Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”in 22. maddesi ile değişen Geçici Madde-3’ün iptali ve  öncelikle yürütmenin durdurulması kararı verilmesi talebiyle (Danıştay 6.Daire E.2020/2583) 24.02.2020 tarihinde dava açılmıştır. Yürütmeyi durdurma talebimiz Dava Daireleri Kurulu tarafından kabul edilmiştir. 

4. İçme-Kullanma Suyu Havzalarının Korunmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği’nin kısmen iptali ve  öncelikle yürütmenin durdurulması kararı  verilmesi talebiyle (Danıştay  6. Daire  E.2020/5903) 29.04.2020 tarihinde dava açılmıştır. Yürütmeyi durdurma talebimiz kabul edilmiştir.    

5. Korunan Alanların Tespit, Tescil ve Onayına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği’nin kısmen iptali ve  öncelikle yürütmenin durdurulması kararı  verilmesi talebiyle (Danıştay 6.Daire E.2020/4236) 29.04.2020 tarihinde dava açılmıştır. Davada kısmi yürütmeyi durdurma kararı verilmiştir.

6. Kahramanmaraş İl Toprak Koruma Kurulunun 03.01.2020 tarihli “Afşin Elbistan C Santrali, Santral Kül Döküm Sahası ve Dış Döküm Alanları” kullanımı için alınan amaç dışı kullanım kararı hakkında, Tarım ve Orman Bakanlığınca verilen 10.02.2020 tarihli “Bakanlık Oluru” nun iptali ve  öncelikle yürütmenin durdurulması kararı verilmesi talebiyle (Kahramanmaraş İdare Mhk.   E.2020/435  ) 06.05.2020 tarihinde dava açılmıştır.

7. Çanakkale Altınzeybek-2 Göleti ve İsale Hattı inşaa ve denetim hizmetlerinin DSİ tarafından yürütülmesine ait protokol, 4982 SK kapsamında 13.11.2019 tarih ve 0582 sayılı yazı ile DSİ 25. Bölge Müd.den talep edilmiş ancak gizli bilgi olduğu gerekçesiyle bilgi verilmemiştir. İtiraza karşı Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu red kararının İPTALİ ve Bilgi ve belgeye ERİŞİM HAKKININ VERİLMESİ ve öncelikle YÜRÜTMENİN DURDURULMASI istemiyle 30.06.2020 tarihinde dava açılmıştır. (Ankara 2. İdare Mhk. E.2020/1152) Davada lehimize iptal kararı verilmiş ve karar kesinleşmiştir.                           

8. Yalova İli Merkez İlçesi Gaziosmanpaşa Mah.de Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü’ne tahsisli olan ve halen Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitü Müdürlüğü’nce kullanılan, 1474 ada 12 parselde bulunan taşınmazın 20.05.2020 tarih ve 103962 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yazısı ile Millet Bahçesi yapılmasına yönelik tahsis değişikliği işleminin İPTALİ ve öncelikle yürütmenin durdurulması kararı verilmesi istemiyle 01.07.2020 tarihinde dava açılmıştır. (Bursa 4. İdare Mhk. E.2020/486) Yürütmenin durdurulması talebimiz reddedilmiştir.

9. 1/1.000 Ölçekli Adana İli Yumurtalık İlçesi Sugözü Mahallesi İskele, Soğutma Suyu Alma ve Derin Deşarj Yapılarına Ait Revizyon Uygulama İmar Planı ile 1/5.000 Ölçekli Adana İli Yumurtalık İlçesi Sugözü Mahallesi İskele, Soğutma   Suyu Alma ve Derin Deşarj Yapılarına Ait Revizyon Nazım İmar Planı'nın,  1/50.000 Ölçekli İskenderun Körfezi (Adana-Mersin-Hatay) Bütünleşik Kıyı Alanları Planının 4. Yumurtalık-Ceyhan Planlama Bölgesi paftasının Sugözü sahilde  sanayi ve enerji tesisleri olarak planlanan bölümündeki ilgili şematik gösterimin ve 1/100.000 ölçekli Mersin-Adana Çevre Düzeni Planının O35 Sayılı Paftasındaki    Sugözü sahilinde Enerji Üretim ve Depolama Alanı üzerindeki ilgili şematik gösterimin iptalleri talebiyle (Danıştay 6. Daire  E.2020/7833) 11.08.2020 tarihinde dava açılmıştır.

10. Kanal İstanbul’un yapımıyla ilgili daha önce davası açılan 1/100.000 Ölçekli İstanbul Çevre Düzeni Planı değişikliğinin iptali ve  öncelikle yürütmenin durdurulması kararı  verilmesi talebiyle (İstanbul 10. İdare Mahkemesi  E.2020/1325) 01.09.2020 tarihinde dava açılmıştır.

11. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın SİNOP NGS ile ilgili 11.09.2020 tarih ve 6006 sayılı ÇED Olumlu Kararının iptali ve  öncelikle yürütmenin durdurulması kararı  verilmesi talebiyle (Samsun 2.  İdare Mahkemesi  E.2020/918) 09.10.2020 tarihinde dava açılmıştır.

12. Kahramanmaraş İl Toprak Koruma Kurulu üyeliği görevinden çıkartılma işleminin iptali ve  öncelikle yürütmenin durdurulması kararı  verilmesi talebiyle (Kahramanmaraş  İdare Mahkemesi  E.2020/1273) 02.12.2020 tarihinde dava açılmıştır.Yürütmeyi durdurma kararı ardından lehimize olarak işlemin iptaline karar verilmiştir.

2019 Yılında Açılan veya Müdahil Olunan Davalar

1. 1/100.000 Ölçekli İstanbul Çevre Düzeni Planı tadilatının İPTALİ için dava açılmıştır. (İstanbul 11. İdare Mhk. E.2019/613) YD talebimiz reddedilmiştir.

2. Yalova Termal Turizm Merkezi 1/50.000 Çevre Düzeni Planının kısmen iptali (Bursa 3.. İdare Mhk. E.2019/512) için dava açılmıştır. Davada süreaşımı nedeniyle red kararı verilmiş, karar tarafımızdan istinaf yoluna taşınmış ve istinafta kaldırılmıştır. Yeniden karar verilecektir.

3. Sürdürülebilir koruma ve kontrollü alanlarda kum, çakıl vb. malzeme alımına izin veren 105 sayılı İlke Kararının iptali (Danıştay 6. Daire E.2019/15821) için dava açılmıştır.

4. Çanakkale İlinde ÇED Olumlu kararı almış bulunan Kirazlı Altın Madeninde, ÇED izleme sürecinde tespit edilen ağaç kesim sınır ve sayısındaki taahhütlere uyulmaması işleminden sorumlu Bakanlığının bu konudaki sürecin durdurulması talebimize sessiz kalarak süreci durdurmama işleminin İPTALİ (Çanakkale İd.Mhk. E.2019/1655) için dava açılmıştır. Dilekçe usul nedeniyle geri çevrilmiş ve yenilenmiştir.

5. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından onaylanarak, 10.10.2019 tarihinde askıya çıkan; Yalova Termal Turizm Merkezi,

5.1. 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planının, bölgenin tek içme suyu kaynağı olan Gökçe Barajının içme suyu havzasını tehdit edecek kararlarının, (Bursa 4. İdare Mhk. E. 2019/797)

5.2. 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planının, bölgenin tek içme suyu kaynağı olan Gökçe Barajının içme suyu havzasını tehdit edecek kararlarının, (Bursa 4. İdare Mhk. E. 2019/798) iptali için 30.12.2019 tarihinde yürütmeyi durdurma istemli iptal davası açılmıştır.

6. Kanal İstanbul Projesi ile İlgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 17.01.2020 Tarihli ÇED Olumlu Kararının iptali ve öncelikle yürütmenin durdurulması kararı verilmesi talebiyle (İstanbul 14. İdare Mahkemesi E.2020/283) 17.02.2020 tarihinde dava açılmıştır.

7. Kanal İstanbul’un 1/100.000 Ölçekli İstanbul Çevre Düzeni Planına eklenmesi için yapılan tadilatın iptali ve öncelikle yürütmenin durdurulması kararı verilmesi talebiyle (İstanbul 14. İdare Mahkemesi E.2020/390 ) 24.02.2020 tarihinde dava açılmıştır. Davada yürütmeyi durdurma talebimiz reddedilmiştir.

8. 26.12.2019 Tarih ve 30990 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan “Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”in 22. maddesi ile değişen Geçici Madde-3’ün iptali ve öncelikle yürütmenin durdurulması kararı verilmesi talebiyle (Danıştay 6. Daire E.2020/2583) 24.02.2020 tarihinde dava açılmıştır. Yürütmeyi durdurma talebimiz reddedilmiştir.

9. İçme-Kullanma Suyu Havzalarının Korunmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği’nin kısmen iptali ve öncelikle yürütmenin durdurulması kararı verilmesi talebiyle (Danıştay E.2020/ ) 29.04.2020 tarihinde dava açılmıştır.

10. Korunan Alanların Tespit, Tescil ve Onayına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği’nin kısmen iptali ve öncelikle yürütmenin durdurulması kararı verilmesi talebiyle (Danıştay 6. Daire E.2020/4236) 29.04.2020 tarihinde dava açılmıştır.

11. Kahramanmaraş İl Toprak Koruma Kurulunun 03.01.2020 tarihli “Afşin Elbistan C Santrali, Santral Kül Döküm Sahası ve Dış Döküm Alanları” kullanımı için alınan amaç dışı kullanım kararı hakkında, Tarım ve Orman Bakanlığınca verilen 10.02.2020 tarihl “Bakanlık Oluru” nun iptali ve öncelikle yürütmenin durdurulması kararı verilmesi talebiyle (Kahramanmaraş İdare Mhk. E.2020/435 ) 06.05.2020 tarihinde dava açılmıştır.

12. Çanakkale Altınzeybek-2 Göleti ve İsale Hattı inşaa ve denetim hizmetlerinin DSİ tarafından yürütülmesine ait protokol, 4982 SK kapsamında 13.11.2019 tarih ve 0582 sayılı yazı ile DSİ 25. Bölge Müd.den talep edilmiş ancak gizli bilgi olduğu gerekçesiyle bilgi verilmemiştir. İtiraza karşı Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu red kararının İPTALİ ve Bilgi ve belgeye ERİŞİM HAKKININ VERİLMESİ ve öncelikle YÜRÜTMENİN DURDURULMASI istemiyle 30.06.2020 tarihinde dava açılmıştır. (Ankara 2. İdare Mhk. E.2020/1152)

13. Yalova İli Merkez İlçesi Gaziosmanpaşa Mah.de Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü’ne tahsisli olan ve halen Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitü Müdürlüğü’nce kullanılan, 1474 ada 12 parselde bulunan taşınmazın 20.05.2020 tarih ve 103962 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yazısı ile Millet Bahçesi yapılmasına yönelik tahsis değişikliği işleminin İPTALİ ve öncelikle YÜRÜTMENİN DURDURULMASI KARARI VERİLMESİ istemiyle 01.07.2020 tarihinde dava açılmıştır. (Bursa 4. İdare Mhk. E.2020/486)

2018 Yılında Açılan veya Müdahil Olunan Davalar

1.Daha önce davası açılmış olan 1/100.000 ölçekli Trakya Alt Bölgesi Ergene Havzası Revizyon Çevre Düzeni Planının değiştirilerek Tekirdağ Çerkezköy’de enerji alanı planlanan bölümünün iptali için 16.01.2018 tarihinde dava açılmıştır. (Danıştay 6. Daire E. 2018/501) Keşif yapılacak.

2. Eskişehir’de Termik Santral yapmak amacıyla İl Toprak Koruma Kurulunun 30.01.2018 tarih ve 2018/02 sayılı amaç dışı Kullanım kararı hakkında, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca verilen “Bakanlık Oluru”nun İPTALİ ve öncelikle YÜRÜTMENİN DURDURULMASI istemli olarak 21.03.2018 tarihinde dava açılmıştır. (Eskişehir 1.İd. Mhk. 2018/205) Davanın usul nedeniyle reddi kararı verilmiş ancak istinaf aşamasında lehimize bozulmuştur. Yeniden yargılama yapılacaktır. Bekletme kararı verilmiştir.

3. Resmi Gazete’nin 24.01.2018 Tarih ve 30311 sayılı nüshasında yayınlanan ve 09.12.2017 tarih ve 30625 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmış bulunan önceki Yönetmeliğin 6/(1)c) fıkrasını değiştiren Tarım Arazilerinin Korunması, Kullanılması ve Planlanmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikin İPTALİ ve öncelikle YÜRÜTMENİN DURDURULMASI istemli olarak 21.03.2018 tarihinde dava açılmıştır. (Danıştay 10. Daire E. 2018/1405) Davada yürütmeyi durdurma kararı verilmiştir.

4. Eskişehir "Alpu TES ve Bu Santrale Kömür Sağlayacak Olan Rezerv Alanındaki Yeraltı Maden İşletmesi İle Kül Düzenli Depolama Tesisi Projesi" ile ilgili 06.03.2018 tarihli ve 4995 no.lu ÇED Olumlu Kararının İPTALİ, öncelikle YÜRÜTMENİN DURDURULMASI istemli olarak 03.04.2018 tarihinde dava açılmıştır. (Eskişehir 1.İd. Mhk. 2018/240) YD’nin reddine karar verilmiştir. Davaya Elektrik Üretim A.Ş. de davalı yanında müdahil olmuştur. Bekletme kararı verilmiştir.

5. Konya-Karaman 1/100.000.lik üçüncü Çevre Düzeni Planının kısmen iptali için yürütmeyi durdurma istemli olarak 23.07.2018 tarihinde dava açılmıştır. (Konya 1. İdare Mhk. E. 2018/1021) Davada kısmen kabul kısmen red kararı verilmiş ve karar tarafımızdan temyiz edilmiştir.

6. Çanakkale Çırpılar Termik Santrali (200 MWe/203 MWm/570 MWt) Kül Depolama Sahası, Kömür İşletme İle Kırma Eleme Tesisi Projesi ile ilgili ÇED Olumlu Kararının İPTALİ, öncelikleY ÜRÜTMENİN DURDURULMASI istemli olarak 26.07.2018 tarihinde dava açılmıştır. (Çanakkale İd. Mhk. 2018/ 830) Davada yürütmeyi durdurma kararı verilmiştir.

7. 1/1.000 Ölçekli Adana İli Yumurtalık İlçesi Sugözü (Hunutlu) Sınırları İçerisinde Hunutlu Termik Santraline İlişkin İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planı ile 1/5.000 Ölçekli Adana İli Yumurtalık İlçesi Sugözü (Hunutlu) Sınırları İçerisinde Hunutlu Termik Santraline İlişkin İlave ve Revizyon Nazım İmar Planı'nın, 1/50.000 Ölçekli İskenderun Körfezi (Adana-Mersin-Hatay) Bütünleşik Kıyı Alanları Planının 4. Yumurtalık-Ceyhan Planlama Bölgesi paftasının Sugözü sahilde sanayi ve enerji tesisleri olarak planlanan bölümündeki ilgili şematik gösterimin ve 1/100.000 ölçekli Mersin-Adana Çevre Düzeni Planının O35 Sayılı Paftasındaki Sugözü sahilinde Enerji Üretim ve Depolama Alanı üzerindeki ilgili şematik gösterimin, İPTALLERİ ve öncelikle YÜRÜTMELERİNİN DURDURULMASI KARARI VERİLMESİ için 28.08.2018 tarihinde dava açılmıştır.(Danıştay 6. Daire E.2018/8255) Bilirkişi raporu lehimize gelmiş ancak yürütmeyi durdurma istemimiz reddedilmiştir.

8. Yalova İli 1/50.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planının kısmen İPTALİ, öncelikle YÜRÜTMENİN DURDURULMASI KARARI VERİLMESİ istemi ile 27.08.2018 tarihinde dava açılmıştır. (Bursa 3. İd. Mhk. 2018/ 969) Davada lehimize bilirkişi raporu verilmiştir.

9. Gökçe Barajı Havzası özel Hükümlerinin kısmen iptali istemiyle Tarım ve Orman Bakanlığı aleyhine 10.09.2018 tarihinde yürütmeyi durdurma istemli iptal davası açılmıştır. (Bursa 2. İdare Mhk. E. 2018/1016) Davada büyük kısmıyla iptal kararı verilmiştir.

2017 Yılında Açılan veya Müdahil Olunan Davalar

1. Resmi Gazetenin 25.01.2017 tarih ve 29959 sayılı nüshasında yayınlanmış bulunan 98 sayılı İlke Kararının B/2a-2b(kısmen) fıkralarında yazılı "Niteliki Doğal Koruma Alanları İle Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanlarında yeni Rüzgâr Enerjisi Santrallerinin (RES); kesin korunacak hassas alanlar (B/2a) ile kuş göç yollarına 300 m mesafede (B/2b) yapılması"na yönelik fıkralarının kısmen iptali için 13.03.2017 tarihinde dava açılmıştır. (Mart) (Danıştay 14. Daire E. 2017/1198-Dan.6.Daire 2019/2488) Davamız reddedilmiştir.

2. Resmi Gazetenin 25.01.2017 tarih ve 29959 sayılı nüshasında yayınlanmış bulunan 99 sayılı İlke Kararının C/2ç fıkrasında yazılı "Sürdürülebilir koruma ve kontrollü kullanım alanlarında; 'Üst ölçekli planlara uygun olmak şartıyla sanayi tesislerinin yapılabileceği'ne" yönelik fıkralarının kısmen iptali için 13.03.2017 tarihinde dava açılmıştır. (Danıştay 14. Daire E. 2017/1199-Dan.6.Daire 2019/2489) Dava kabul edilerek işlem iptal edilmiştir.

3. 14.11.2016 tarihinden itibaren 1 (bir) ay süre ile askıya çıkan 1/100.000 ölçekli İstanbul Çevre Düzeni Planı Değişikliğinin; F20 No.lu paftasının, İstanbul İli, Silivri ilçesinde enerji üretim alanı olarak planlanan bölümünün kısmen iptali için 13.03.2017 tarihinde dava açılmıştır. (Danıştay 6. Daire E. 2017/695) Dava konusuz kalmıştır. YD istemimiz hakkında karar verilmesine yer olmadığına karar verilmiştir.

4. 11.11.2016 tarihinden itibaren 1 (bir) ay süre ile askıya çıkan 1/100.000 ölçekli Trakya Alt Bölgesi Ergene Havzası Revizyon Çevre Düzeni Planının kısmen iptali için 13.03.2017 tarihinde dava açılmıştır. (Danıştay 6. Daire E. 2017/693) Davada yürütmeyi durdurma kararı verilmiştir.

5. 08.11.2016 tarihinden itibaren 1 (bir) ay süre ile askıya çıkan 1/100.000 ölçekli Zonguldak Bartın Karabük Çevre Düzeni Planı değişikliğinin kısmen iptali için 13.03.2017 tarihinde dava açılmıştır. (Danıştay 6. Daire E. 2017/691) Bilirkişi raporu LEHE GELMİŞ, YD İSTEMİMİZ KISMEN KABUL EDİLMİŞTİR.

6. Kastamonu İl Toprak Koruma Kurulunun 21.10.2016 tarih ve 76 sayılı amaç dışı Kullanım kararı hakkında, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca verilen “Bakanlık Oluru”nun iptali için 31.05.2017 tarihinde dava açılmıştır. (Kastamonu İd. Mhk. 2017/ 993 ) YD’nin reddine karar verilmiştir. Dava konusu işlem iptal edilmiştir. Davalı idare istinaf başvurusunda bulunmuş, Bölge Adliye Mahkemesi kararın kaldırılarak reddine karar vermiştir. Karar tarafımızca temyiz edilmiş ancak onanmıştır.

7. 08.04.2017 Tarih ve 30032 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmış bulunan Stratejik Çevresel Değerlendirme Yönetmeliğinin Geçici Madde-1 (kısmen) ve 2'nin (kısmen) iptali için 31.05.2017 tarihinde dava açılmıştır. (eski Danıştay 14. Daire E. 2017/1543-yeni Danıştay 6. Daire E. 2019/2493 ) Dava reddedilmiştir.

8. Daha önce davası açılan Mersin-Adana 1/100.000.lik Çevre Düzeni Planında Planın Mersin bölümünde değişiklik yapılmış ve 1/100.000 ölçekli Mersin Adana Çevre Düzeni Planı Mersin İli Revizyonunun kısmen iptali için yürütmeyi durdurma istemli olarak 10.07.2017 tarihinde dava açılmıştır. Yargılama sürmektedir. (Danıştay 6. Daire 2017/3629) YD’nin sonra düşünülmesine karar verilmiştir.

9. Daha önce üç kez dava açılan 1/100.000 Ölçekli Ordu-Giresun-Trabzon-Rize-Gümüşhane-Artvin Çevre Düzeni Planında değişikliklikler yapılarak askıya çıkması üzerine kısmen iptali için yürütmeyi durdurma istemli olarak 10.07.2017 tarihinde dava açılmıştır. Yargılama sürmektedir. (Danıştay 6. Daire 2017/3628)

10. 1/5.000 Ölçekli Nallıhan (Ankara) Çayırhan-B Termik Santral Alanı Nazım İmar Planının iptali için yürütmeyi durdurma istemli olarak 27.07.2017 tarihinde dava açılmıştır. Yargılama sürmektedir. (Ankara 10.İd. Mhk. 2017/3459) YD’nin sonra düşünülmesine karar verilmiştir. Bilirkişi raporu lehe gelmiştir.

11. 1/1.000 Ölçekli Nallıhan (Ankara) Çayırhan-B Termik Santral Alanı Uygulama İmar Planının iptali için yürütmeyi durdurma istemli olarak 27.07.2017 tarihinde dava açılmıştır. Yargılama sürmektedir. (Ankara 18.İd. Mhk. 2017/3435) YD’nin sonra düşünülmesine karar verilmiştir. Bilirkişi raporu lehe gelmiştir.

12. 1/1.000 Ölçekli Adana İli, Yumurtalık İlçesi, Hunutlu, Sugözü Mah. İskele, Soğutma Suyu Alma ve Derin Deşarj Yapıları Amaçlı Uygulama İmar Planı ile dayanağı olan üst ölçekli planların ilgili bölümlerinin iptali için yürütmeyi durdurma istemli olarak 11.08.2017 tarihinde dava açılmıştır. Yargılama sürmektedir. (Danıştay 6. Daire 2018/2392) Bilirkişi raporu lehimize verilmiş ancak yürütmeyi durdurma istemimiz reddedilmiştir.

13. 19.07.2017 tarihinden itibaren 1 (bir) ay süre ile askıya çıkan 1/100.000 ölçekli Zonguldak Bartın Karabük Çevre Düzeni Planı tadilatının kısmen iptali için 16.10.2017 tarihinde dava açılmıştır. (Danıştay 6. Daire 2017/6600) Rapor bekleniyor.

14. 1/1000.000 ölçekli Eskişehir Çevre Düzeni Planının iptali için 21.11.2017 tarihinde dava açılmıştır. (Eskişehir 1.İd. Mhk. 2017/897) Bilirkişi raporu lehimize gelmiştir. Bekletme kararı verilmiştir.

2016 Yılında Açılan veya Müdahil Olunan Davalar

1. Daha önce üç kez yeniden yayınlanıp tarafımızdan davası açılan Antalya-Burdur-Isparta 1/100.000.lik Çevre Düzeni Planı yeniden yapıldığı için dördüncü kez kısmen iptali için yürütmeyi durdurma istemli olarak 05.02.2016 tarihinde dava açılmıştır. (Danıştay 6. Daire E. 2016/1179) Bilirkişi raporu kısmen lehe gelmiştir. Kısmen YD kararı verilmiştir.

2. 1/100.000 İzmir Manisa ÇDP’nin kısmen iptali için daha önce dava açılmışsa da bu kez Planın yeniden yapılması sebebiyle yine kısmen iptal ve yürütmeyi durdurma istemli olarak 01.03.2016 tarihinde dava açılmıştır. (Danıştay 6. Daire E. 2016/2336) Bilirkişi raporu lehimize gelmiştir.

3. Daha önce davası açıaln Trakya Alt Bölgesi Ergene Havzası 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planının tadil edilerek yeniden yapılması üzerine Planın kısmen iptali için yürütmeyi durdurma istemli olarak 01.03.2016 tarihinde Danıştay’da dava açılmıştır. (Mart) (Danıştay 6. Daire E. 2016/2337) Davada işlemin iptaline karar verilmiştir.

4. Edirne İl Toprak Koruma Kurulunun Edirne İli, Keşan İlçesi sınırları içerisinde “Konut dışı kentsel alan” ve “Sanayi alanı” amaçlı olarak 100,57 ha’lık bir alan için aldığı amaç dışı kullanım kararı hakkında verilen Bakanlık Oluru’nun iptali için 01.03.2016 tarihinde dava açılmıştır. (Mart) (Edirne İdare Mhk. E.2016/343) Davada işlemin iptaline karar verilmiştir. Davalı İdare tarafından temyiz edilmiştir.

5. Daha önce ana ÇDP ile iptali için dava açılan Ordu-Trabzon-Rize-Giresun-Gümüşhane-Artvin 1/100.000.lik Çevre Düzeni Planının yeniden tümüyle ilanının ardından bu Planın da kısmen iptali için yürütmeyi durdurma istemli olarak 19.12.2016 tarihinde dava açılmıştır. (Danıştay 6. Daire E. 2016/13857) Dosyada lehimize bilirkişi raporu verilmiş ancak yürütmeyi durdurma talebimiz reddedilmiştir.

6. Tokat İli Emirseyit Belediyesi için, Kömeç ve Büyükyıldız Köyleri arasında kalan eski Turhal yolu kenarındaki arazilerin imar planı içine alınması için, alınan Tokat İl Toprak Koruma Kurulu kararına yönelik verilen Bakanlık Oluru’nun iptali için yürütmeyi durdurma istemli olarak 19.12.2016 tarihinde dava açılmıştır. (Tokat İdare Mhk. E.2016/1034) İşlem iptal edilmiştir. Davalı istinaf başvurusunda bulunmuş ve talebi reddedilmiştir. Dosya temyiz incelemesindedir.

2015 Yılında Açılan veya Müdahil Olunan Davalar

1. 25.11.2014 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanan Çevresel Etki Değerlendirme Yönetmeliği’nin bazı maddelerinin iptali için yürütmeyi durdurma istemli olarak 20.01.2015 tarihinde dava açılmıştır. (Danıştay 14. Daire E. 2015/645) Davada kısmen kabul kısmen red kararı verilmiştir. Davalı İadre tarafından temyiz edilmiş ancak onanmıştır.

2.

2.1.Balıkesir Çanakkale 1/100.000.lik Çevre Düzeni Planının kısmen iptali için yürütmeyi durdurma istemli olarak 30.01.2015 tarihinde dava açılmıştır. (Danıştay 6. Daire E. 2015/782) Davada karar vermeye yer olmadığına karar verilmiştir.

2.2. Davası açılan Balıkesir Çanakkale 1/100.000.lik Çevre Düzeni Planının yeniden düzenlenerek askıya çıkması üzerine kısmen iptali için yürütmeyi durdurma istemli olarak 10.07.2015 tarihinde dava açılmıştır. (Danıştay 6. Daire E. 2015/6582) Dava sonraki ÇDP tadilatları nedeniyle konusuz kaldığı için kapanmıştır. Karar verilmesine yer olmadığına karar verilmiştir.

2.3. Davası açılan Balıkesir Çanakkale 1/100.000.lik Çevre Düzeni Planının yeniden (3. Kez) düzenlenerek askıya çıkması üzerine kısmen iptali için yürütmeyi durdurma istemli olarak 11.09.2015 tarihinde dava açılmıştır. (Danıştay 6. Daire E. 2015/6583) Bilirkişi raporu kısmen lehe gelmiştir.

3. Burdur İli, Yeşilova İlçesi, Koyunlar Çeşme Mah., Bozkıran Mevkiinde bulunan 52 ada, 55 ve 65 parsel no.lu taşınmazlara toplu konut yapılması için, Burdur İl Toprak Koruma Kurulunda “tarım dışı amaçlı kullanım kararı” alınması ve buna Bakanlık oluru verilmesi üzerine olur işleminin iptali için Isparta İdare Mahkemesi’nde 09.02.2015 tarihinde dava açılmıştır. (Isparta İdare Mhk. E. 2015/193) Dava kabul edilerek işlem iptal edilmiştir. Karar İdare tarafından temyiz edilmiştir.

4. Çanakkale’de yapılması planlanan Ağan Termik Santrali Entegre Projesi (Endüstriyel Atık (Kül) Depolama Alanı, İskele, Dolgu ve Derin Deniz Deşarjı) ile ilgili ÇED Olumlu Kararının İPTALİ, öncelikle YÜRÜTMENİN DURDURULMASI istemiyle 22.05.2015 tarihinde dava açılmıştır. (Çanakkale İdare Mhk. E. 2018/841) Davanın DD El. Ür. A.Ş.ne ihbarına karar verilmiştir. Davada bilirkişi raporu aleyhe gelmiş ve dava reddedilmiştir. Karar tarafımızdan temyiz edilmiş ve lehimize bozularak idari işlem iptal edilmiştir.

5. 1/100.000 İzmir Manisa ÇDP’nin kısmen iptali için daha önce dava açılmışsa da bu kez Planın yeniden yapılması sebebiyle yine kısmen iptal ve yürütmeyi durdurma istemli olarak 22.05.2015 tarihinde dava açılmıştır. (Danıştay 6. Daire E. 2015/4517) Dava hakkında karar verilmesine yer olmadığı kararı verilmiştir.

6. Daha önce iki kez yeniden yayınlanıp tarafımızdan davası açılan Antalya-Burdur-Isparta 1/100.000.lik Çevre Düzeni Planı yeniden yapıldığı için üçüncü kez kısmen iptali için yürütmeyi durdurma istemli olarak 25.06.2015 tarihinde dava açılmıştır. (Danıştay 6. Daire E. 2015/5861) Dava konusuz kalmıştır.

7. Daha önce Filyos Endüstri Bölgesi kurulmasına ilişkin Bakanlar Kurulu Kararının iptali için 2012 yılında açılan dava sürmekte iken bu kez yine aynı yerle ilgili olarak Resmi Gazetenin 01.06.2015 Tarih ve 29373 Sayılı Nüshasında Yayınlanan 2015/7691 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının iptali için 07.07.2015 tarihinde dava açılmıştır. (Danıştay 10. Daire E. 2015/2735) Keşif yapılmış ve bilirkişi raporu aleyhe gelmiştir. Yürütmeyi durdurma talebimiz reddedilmiştir

8. Yalova Taşköprü içindeki alan ile ilgili olarak Yalova İl Toprak Koruma Kurulu tarafından alınan amaç dışı kullanım kararına verilen Bakanlık Olurunun iptali için 17.12.2015 tarihinde dava açılmıştır. (Bursa 2. İdare Mahk. E. 2015/1451) Davada lehimize olarak işlemin iptaline karar verilmiş, davalı İdarenin istinaf başvurusu da reddedilmiştir. Karar davalı tarafından temyiz edilmiştir.

2014 Yılında Açılan veya Müdahil Olunan Davalar

1.

1.1.Konya-Karaman 1/100.000.lik Çevre Düzeni Planının kısmen iptali için yürütmeyi durdurma istemli olarak 25.02.2014 tarihinde dava açılmıştır. (Konya 2. İdare Mhk. E. 2015/143) davada konusuz kalma nedeniyle kapatılma kararı verilmiştir. Karar İdare tarafından istinaf yoluna götürülmüş ancak değişmemiştir. Karar kesinleşmiştir.

1.2.Konya-Karaman 1/100.000. lik ikinci Çevre Düzeni Planının kısmen iptali için yürütmeyi durdurma istemli olarak 24.10.2014 tarihinde dava açılmıştır. (Konya 1. İdare Mhk. E. 2015/148) Davada kısmi iptal kararı verilmiş ve davalılarca istinaf talebinde bulunulmuştur. Davalıların istinaf talebi reddedilmiştir. Karar davalı tarafından temyiz edilmiştir.

2.

2.1. Antalya-Burdur-Isparta 1/100.000.lik Çevre Düzeni Planının kısmen iptali için yürütmeyi durdurma istemli olarak 25.02.2014 tarihinde dava açılmıştır. (Danıştay 6. Daire E. 2014/1625) Dava, yeni Plan nedeniyle konusuz kalmıştır. Davalı İdare tarafından temyiz edilmiştir.

2.2. Antalya-Burdur-Isparta 1/100.000.lik Çevre Düzeni Planının kısmen değiştirilerek tümüyle yeniden askıya çıkması üzerine yeni Planın kısmen iptali için yürütmeyi durdurma istemli olarak 30.09.2014 tarihinde dava açılmıştır. (Danıştay 6. Daire E. 2014/8567) Dava, yeni Plan nedeniyle konusuz kalmıştır.

3. Bodrum Yalıçiftliği 1/25000 ölçekli İlave Revizyon Çevre Düzeni Planının iptali için Deniz Ticaret Odası Bodrum Şubesi ve Bodrum Denizciler Derneği tarafından açılan davaya (Muğla 2. İdare Mhk. 2013/868) 19.03.2014 tarihinde müdahil olunmuş ve müdahilliğimiz kabul edilmiştir. Dosyada başka bir dosyanın sonucunun beklenmesine karar verilmiştir.

4. İstanbul’a 3. Havaalanı yapımına ilişkin olarak yapılan;

4.1. 1/100.000 ÇDP tadilatının iptali için 08.09.2014 tarihinde dava açılmıştır. Dava İstanbul 1. İd. Mhk. E.2016/802 dosyası ile görülmektedir. Dosyada yürütmeyi durdurma istemimiz ve bilahare de davamız reddedilmiştir. Karar tarafımızdan istinaf yoluna götürülmüştür. İstinaf talebimiz reddedilmiş, tarafımızca karar temyiz edilmiştir.

4.2. 1/5.000 NİP iptali için 08.09.2014 tarihinde dava açılmıştır. Dava İstanbul 1. İd. Mhk. E.2015/201 dosyası ile görülmektedir. Dosyada yürütmeyi durdurma istemimiz ve bilahare de davamız reddedilmiştir. Karar tarafımızdan istinaf yoluna götürülmüştür. İstinaf talebimiz reddedilmiş, tarafımızca karar temyiz edilmiştir.

4.3. 1/1.000 UİP iptali için 08.09.2014 tarihinde dava açılmıştır. Dava İstanbul 1. İd. Mhk. E.2015/1241 dosyası ile görülmektedir. Dosyada yürütmeyi durdurma istemimiz ve bilahare de davamız reddedilmiştir. Karar tarafımızdan istinaf yoluna götürülmüştür. İstinaf talebimiz reddedilmiş, tarafımızca karar temyiz edilmiştir.

5. Adıyaman- Şanlıurfa-Diyarbakır 1/100.000.lik Çevre Düzeni Planının kısmen iptali için daha önce üç dava dava açılmış; ancak Planın tekrar askıya çıkarılması üzerine bu defa da 11.09.2014 tarihinde yeniden dava açılmıştır. (Danıştay 6. Daire E. 2014/8186) Lehimize bilirkişi raporu gelmiştir. Kısmi YD kararı verilmişitiraızmız kısmen kabul eidlmiştir.

6. Resmi Gazete’nin 12.08.2014 tarih ve 29086 sayılı nüshasında Doğal Sit Alanlarında Planlanan Hidroelektrik Santralleri (Hes) Projelerinin Gerçekleştirilmesine Yönelik İlke Kararı (69 sayılı)nın bazı maddelerinin iptali için yürütmeyi durdurma istemli olarak 26.09.2014 tarihinde dava açılmıştır. (Danıştay 14. Daire E. 2014/9283) Davada kısmen kabul kısmen red kararı verilmiştir. Davalı İdare ve tarafımızdan temyiz edilmiş, temyizde kısmen lehimize bozma kararı verilmiştir.

7. 1/25000 Yalova İl ÇDP tadilatının kısmen iptali için yürütmeyi durdurma istemli olarak 05.12.2014 tarihinde dava açılmıştır. (Bursa 2. İdare Mhk. E. 2014/1377) Dosyada iptal kararı verilmiştir. Karar temyiz edilmiş ve aleyhimize bozma kararı verilmiştir. Tarafımızdan karar düzeltme yoluna gidilmiş, karar düzeltme istemimiz reddedilmiştir. Mahkemece yeniden verilen kararda davamız reddedilmiştir.

8. Çaldağ Kompleks Madeni Proje Değişikliği ile ilgili ÇED Olumlu Kararının iptali için yürütmeyi durdurma istemli olarak 05.12.2014 tarihinde dava açılmıştır. (Manisa 2. İdare Mhk. E. 2017/688) Davada lehimize iptal kararı verilmiştir. Karar davalı İdareler tarafından temyiz edilmiştir. Danıştay tarafından usul yönüyle karar bozulmuştur. Yeniden yapılan yargılamada davanın reddine karar verilmiştir.

9. 1/100000 İzmir Manisa ÇDP’nin kısmen iptali için yürütmeyi durdurma istemli olarak 11.12.2014 tarihinde dava açılmıştır. (Danıştay 6. Daire E. 2014/10498) Davanın konusuz kaldığı kararı verilmiştir. Karar verilmesine yer olmadığına karar verilmiştir.

2013 Yılında Açılan veya Müdahil Olunan Davalar

1. Adıyaman- Şanlıurfa-Diyarbakır 1/100.000.lik Çevre Düzeni Planının kısmen iptali için daha önce dava açılmış;

1.1. Ancak bu kez Plan tümüyle yeniden çıkarıldığı için ikinci kez yürütmeyi durdurma istemli olarak 23.01.2013 tarihinde dava açılmıştır. (Danıştay 6. Daire E.2013/558) Davada karar vermeye yer olmadığına karar verilmiştir. Karar İdarece temyiz edilmiş ve onanarak kesinleşmiştir.

1.2. Aynı Plan üçüncü kez yeniden yapıldığı için bu defa da 15.08.2013 tarihinde yeniden dava açılmıştır. Yargılama sürmektedir. (Danıştay 6. Daire E.2013/6171) Lehimize bilirkişi raporu gelmiştir. Kısmi YD kararı verilmiştir.

2. Zonguldak İli Muslu Beldesi sınırları içinde kurulması planlanan “Zetes III Termik Santrali” için, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından alınan ÇED Olumlu kararına karşı şahıslarca açılmış olan davaya müdahil olunmuştur. (Zonguldak İdare Mhk. E.2013/322) Davada keşif yapılmış, bilirkişi raporu aleyhe gelmiş ve davanın reddine karar verilmiş, karar düzeltme istemi de reddedilmiştir.

3. Devlet Ormanlarındaki Yayla Alanlarının Tespiti ve İdaresi Hakkındaki Yönetmeliğin iptali, öncelikle yürütmenin durdurulması ve Yönetmeliğin dayanak maddesi olan 6831 Sayılı Orman Kanunu’nun 6292 sayılı Kanun ile değişik 17nci maddesinin 1inci fıkrasının, Anayasa’nın 2 ve 11inci maddeleri vasıtası ile öncelikle 10, 45, 168 ve 169ncu ve dolayısıyla 56 ve 63üncü maddelerine aykırılığı nedeni ile konunun Anayasa Mahkemesine gönderilmesi İstemiyle 29.04.2013 tarihinde dava açılmıştır. (Danıştay 8. Daire E.2013/7934) Yürütmeyi durdurma istemimizin reddine karar verilmiştir. Yargılama sürmektedir.

4. Resmi Gazetenin 02.04.2013 tarih ve 28606 sayılı nüshasında yayınlanan Kıyı Kanunun Uygulanmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’in kısmen iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle 31.05.2013 tarihinde dava açılmıştır. (Danıştay 14. Daire E.2013/5349-2020/2150) Davada kısmen red kısmen konusuz kalma nedeniyle karar vermeye yer olmadığına karar verilmiştir. İdare tarafından karar temyiz edilmiştir. Karar kısmen onanmış, kısmen bozulmuştur. Yeniden yapılan yargılamada işlemin iptaline karar verilmiştir.

5. 1/5.000 ölçekli Termal (Yalova) Turizm Merkezi Revizyon + İlave Nazım İmar Planının iptali ve öncelikle yürütmesinin durdurulması istemli olarak 19.07.2013 tarihinde dava açılmıştır. Yargılama devam etmektedir. (Bursa 3. İdare Mhk. E.2013/1261) İşlem iptal edilmiş olduğundan karar vermeye yer olmadığına karar verilmiştir. Karar temyiz edilmiş ve onanmıştır.

6. 1/1.000 ölçekli Termal (Yalova) Turizm Merkezi Revizyon + İlave Nazım İmar Planının iptali ve öncelikle yürütmesinin durdurulması istemli olarak 19.07.2013 tarihinde dava açılmıştır. (Bursa 1. İdare Mhk. E.2013/1272) Davanın kabulüne karar verilmiş, davalı İdarece temyiz edilmiş ve onanmıştır.

7. Daha önce davası açılan Yozgat-Sivas-Kayseri Çevre Düzeni Planının tadil edilmesi üzerine bu kez tadilatın kısmen iptali için yürütmeyi durdurma istemli olarak 25.07.2013 tarihinde dava açılmıştır. (Danıştay 6. Daire E. 2013/5758) Lehimize bilirkişi raporu alınmıştır. Davada yürütmeyi durdurma istemimiz reddedilmiştir. Dava reddedilmiştir.

8. Daha önce hem ana Plana hem de tadilatına dava açılan Mardin-Batman-Siirt-Şırnak-Hakkari Çevre Düzeni Planı tadilatın kısmen iptali için yürütmeyi durdurma istemli olarak 25.07.2013 tarihinde dava açılmıştır. (Danıştay 6. Daire E. 2013/5741) Lehimize bilirkişi raporu alınmıştır. Davada yürütmeyi durdurma istemimiz reddedilmiştir. Dava reddedilmiştir.

9. Malatya-Elazığ-Bingöl-Tunceli 1/100.000.lik Çevre Düzeni Planı değiştirilerek üçüncü kez yeniden çıkarılmıştır. Bu kez yeni Planın iptali için yürütmeyi durdurma istemli olarak 15.08.2013 tarihinde dava açılmıştır. Yargılama sürmektedir. (Danıştay 6. Daire E. 2013/6370) Dosyada keşif yapılmış ve bilirkişi raporu lehimize gelmiş, yürütmeyi durdurma istemimiz kısmen kabul edilmiştir.

10. Daha önce dava açılarak iptal ettirilmiş olan Trakya Alt Bölgesi Ergene Havzası 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planının tadil edilerek yeniden yapılması üzerine Planın kısmen iptali için yürütmeyi durdurma istemli olarak 02.09.2013 tarihinde Danıştay’da dava açılmıştır. (Danıştay 6. Daire E. 2013/6398) Davada lehimize İPTAL kararı verilmiştir. Karar kısmen onanmış kısmen bozulmuştur.

11. 1/25.000 ölçekli Yalova İl Çevre Düzeni Planında yapılan tadilatın kısmen iptali için yürütmeyi durdurma istemli olarak 24.09.2013 tarihinde dava açılmıştır. (Bursa 2. İdare Mhk. E. 2013/1149) Davada işlemin iptaline karar verilmiş, davalı İdare temyiz etmesine rağmen karar onanmıştır. Davalı karar düzeltme isteminde bulunmuştur.

12. Ordu-Trabzon-Rize-Giresun-Gümüşhane-Artvin 1/100.000.lik Çevre Düzeni Planının ikinci kez tadilatının kısmen iptali için yürütmeyi durdurma istemli olarak 11.10.2013 tarihinde dava açılmıştır. (Danıştay 6. Daire E. 2013/7744) Davada yürütmeyi durdurma kararı verilmiş ve bilahare işlem iptal edilmiştir. Karar davalı tarafından temyiz edilmiştir.

13. Mersin-Adana 1/100.000.lik Çevre Düzeni Planının kısmen iptali için yürütmeyi durdurma istemli olarak 27.12.2013 tarihinde dava açılmıştır. Yargılama sürmektedir. (Dan. 6. Daire E.2014/59) Bilirkişi raporu kısmen lehimize gelmiş ve yürütmeyi durdurma istemimiz kısmen kabul edilmiştir. İDDK tarafından YD kararı kesmen kabul kısmen reddedilmiştir.

14. Kütahya Şaphane’de bulunan tesisle ilgili verilen ÇED gerekli değildir kararı ile ilgili Eskişehir 2. İdare Mahkemesi’nde (E.2012/931, 2014/564) açılmış olan davaya müdahale talebinde bulunulmuş ve işlem iptal edilmiştir. Davalı İdarenin temyizi üzerine karar yalnızca davalının sıfatı nedeniyle şeklen bozulmuş; Mahkemece şekil eksiği giderilerek yeniden aynı karar verilmiştir.

2012 Yılında Açılan veya Müdahil Olunan Davalar

1. Yenice’de kurulması planlanan Taş Ocağı için Yenice Belediye Başkalığı ve İslambeyli Köy tüzelkişiliği tarafından açılan davalara müdahil olunmuştur. İki davadan:

1.1. Edirne İdare Mhk.nin E.2015/172 sayılı dosyasında İşletme Ruhsatının iptali için dava açılmış olup davaya müdahil olunmuş, müdahilliğimizin kabulüne yürütmeyi durdurma isteminin reddine karar verilmiştir. Asil davacılardan İslambeyli Köyü davadan feragat ettiği için onun yönünden davanın reddine, diğer asiller yönünden de karar vermeye yer olmadığına karar verilmiştir. Karar Danıştay tarafından bozulmuş yeniden yapılan yargılamada davanın yeniden reddine karar verilmiştir.

1.2. Edirne İdare Mhk.nin E.2012/71 sayılı dava ÇED Gerekli Değildir kararı ile çalışma ruhsatının iptali için açılmış olup, davaya 13.02.2012 tarihinde müdahil olunmuştur. Yargılama sürmektedir.

2. Resmi Gazetenin 03.04.2012 tarih ve 28253 sayılı nüshasında yayınlanan Zeytinciliğin Islahı, Yabanilerinin Aşılattırılmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikle değişen 4. maddenin kısmen ve 23. maddenin ise tamamen iptali, öncelikle yürütmenin durdurulması kararı verilmesi istemiyle 28.05.2012 tarihinde dava açılmış; açılan davada 4. maddenin kısmen dayanağı olan 3573 sayılı Kanun’un 2. maddesinin “Devletin hüküm ve tasarrufunda olan” cümleciği hakkında Anayasa’ya aykırılık iddiasında bulunulmuştur. (Danıştay 8. Daire E.2012/5115). Madencilik Sektörü Başkanlar Konseyi Birliği, davalı yanında davaya müdahil olmuştur. Davada kısmen kabul kısmen red kararı verilmiş ve karar kesinleşmiştir.

3. Antalya Valiliği’nin Antalya İl Toprak Koruma Kurulu toplantılarına TEMA temsilcisinin çağrılmaması nedeniyle Antalya İdare Mahkemesi’nde 01.06.2012 tarihinde iptal davası açılmıştır. (Antalya 3. İdare Mhk. E. 2012/740) İşlemin iptaline karar verilmiş, ancak davalı İdare tarafından karar temyiz edilmiştir. Dosya Danıştay tarafından onanmış ve idare tarafından karar düzeltme isteminde bulunulmuştur.

4. Çaldağ’da yapılması planlanan nikel madeni işletmesi için verilen “orman tahsisi oluru”nun iptali için Manisa İdare Mahkemesi’nde 04.09.2012 tarihinde dava açılmıştır. (Manisa 2. İdare Mhk. E. 2012/187) Dava reddedilmiş ve tarafımızdan temyiz edilmiştir. Sonuç beklenmektedir.

5.

5.1.Mardin-Batman-Siirt-Şırnak-Hakkari 1/100.000.lik Çevre Düzeni Planının kısmen iptali için yürütmeyi durdurma istemli olarak 14.09.2012 tarihinde dava açılmıştır. (Danıştay 6. Daire E.2012/5551) Davada yeni Plan nedeniyle konusuz kalma kararı verilmiştir. Karar onanmıştır.

5.2.Mardin-Batman-Siirt-Şırnak-Hakkari 1/100.000.lik Çevre Düzeni Planı değiştirilerek yeniden çıkarılmıştır. Bu kez yeni Planın iptali için yürütmeyi durdurma istemli olarak 30.11.2012 tarihinde dava açılmıştır. (Danıştay 6. Daire E.2012/7302)Davada yürütmeyi durdurma istemimiz kısmen kabul edilmiş kısmen reddedilmiştir. Davanın kısmen kabulüne kısmen reddine karar verilmiştir.

6. Filyos Endüstri Bölgesi kurulmasına ilişkin Bakanlar Kurulu Kararının iptali için yürütmeyi durdurma istemli olarak 07.11.2012 tarihinde dava açılmıştır. Yargılama sürmektedir.(Danıştay 10. Daire E.2012/8481) Yargılamada yürütmeyi durdurma ve bilahare de iptal kararı verilmiştir. Karar davalı İdareler tarafından temyiz edilmiştir.

7. Zonguldak-Bartın-Karabük Çevre Düzeni Planının iptali için daha önce 2010 yılında açılmış olan dava sürerken; bu kez Plan tadilatı yapıldığından tadilata karşı da yürütmeyi durdurma istemli olarak 07.12.2012 tarihinde dava açılmıştır. (Danıştay 6. Daire E.2012/7445) Yargılamada bilirkişi raporu lehimize gelmiş ve yürütmeyi durdurma kararı verilmiştir. İşlemin iptaline karar verilmiştir. Davalı tarafından karar temyiz edilmiş ancak onanmıştır.

8. Yozgat-Sivas-Kayseri Çevre Düzeni Planının kısmen iptali için yürütmeyi durdurma istemli olarak 07.12.2012 tarihinde dava açılmıştır. Yargılama devam etmektedir. (Danıştay 6. Daire E.2012/7446) Bilirkişi raporu kısmen lehimize gelmiştir. Davada yürütmeyi durdurma istemimiz kısmen kabul edilmiş kısmen reddedilmiştir. Dava konusu işlemin kısmen iptaline kısmen reddine karar verilmiştir.

2011 Yılında Açılan veya Müdahil Olunan Davalar

1. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü tarafından Zincirlikuyu Mezarlığı’nda çelenk karşılığı bağış kabulüne izin verilmemesi işlemine karşı Türk Eğitim Vakfı tarafından İstanbul 10. İdare Mahkemesi’nin E. 2010/172 sayılı dosyasıyla açılan davaya 16.02.2011 tarihinde müdahil olunmuş ve müdahilliğimiz kabul edilmiş; ancak dava reddedilmiş ancak temyiz incelemesinde bozulmuştur. Yeniden yargılamada dava kabul edilmiş ve işlem iptal edilmiştir. Davalı İdare kararı temyiz etmiştir.

2. Tarım ve Köyişleri Bakanlığının Gaziantep İli Merkez OSB V. Kısım ile ilgili İl Toprak Koruma Kurulu kararı hakkındaki ‘Bakanlık Oluru’ nun iptali ve öncelikle yürütmesinin durdurulması talebiyle 18.03.2011 tarihinde Gaziantep İdare Mahkemesi’nde dava açılmıştır. (Gaziantep 2. İdare Mhk. E.2018/9) Davada yürütmenin durdurulmasına karar verilmiş ve bilirkişi raporu lehe gelmiş olmasına rağmen dava reddedilmiştir. Karar temyiz edilmiş ve bozma kararı alınmış, davalı İdare karar düzeltme isteminde bulunmuş istem reddedilmiştir. Dava yeniden görülmüş ve ısrar kararı verilerek yeniden reddedilmiştir. Karar tarafımızdan tekrar temyiz edilmiştir.

3. Taşköprü Belediye Meclisi tarafından daha önce 2010 yılında açtığımız ve yürütmeyi durdurma kararı aldığımız davaları dolanmak amacıyla yeniden tadilat yapılan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının AKSA Akrilik Fabrikasının ek tesisine hukuka aykırı olarak izin vermesi nedeniyle açılan davada (Danıştay 6. Daire E.2011/7123) keşif yapılmasına karar verilmiş; bilirkişi raporu aleyhe gelmiş ve dava reddedilmiştir. Karar temyiz edilmiş ancak aleyhe onanmıştır.

4. Yine Taşköprü Belediye Meclisi tarafından daha önce açtığımız davayı dolanmak için tadilat yapılan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının AKSA Akrilik Fabrikasının ek tesisine hukuka aykırı olarak izin vermesi nedeniyle 19.04.2011 tarihinde iptal davası açılmış, (Danıştay 6. Daire E.2011/5851) Aksa Akrilik Kimya San. A.Ş. davalı yanında müdahil olmuştur. Davada bilirkişi raporu aleyhe gelmiş ve dava reddedilmiştir. Karar temyizde de onanmış ve dosya kapanmıştır.

5. Aydın-Muğla-Denizli 1/100.000.lik Çevre Düzeni Planı tadilatının kısmen iptali için yürütmeyi durdurma istemli olarak 19.08.2011 tarihinde dava açılmıştır. (eski Danıştay 6. Daire E.2011/7321-yeni E.2020/1963) Bilirkişi raporu lehimize gelmiştir. Davada kısmen yürütmeyi durdurma kararı verilmiş ve bilahare davanın kısmen kabulüne karar verilerek Planın bazı hükümleri iptal edilmiştir. Davalı İdare ve tarafımızdan temyiz edilmiş, temyizde kısmen lehimize bozma kararı verilmiştir.

6. Kırşehir-Nevşehir-Niğde 1/100.000.lik Çevre Düzeni Planı tadilatının kısmen iptali için yürütmeyi durdurma istemli olarak 26.08.2011 tarihinde dava açılmıştır. (Danıştay 6. Daire E.2011/7413) Dosyada kısmi iptal kararı verilmiştir. Karar davalı tarafından temyiz edilmiştir.

7. Muş-Bitlis-Van 1/100.000.lik Çevre Düzeni Planı tadilatının kısmen iptali için yürütmeyi durdurma istemli olarak 26.08.2011 tarihinde dava açılmıştır. (Danıştay 6. Daire E.2011/7412) Dosyada kısmi iptal kararı verilmiştir. Tarafımızca ve davalı tarafından, karar temyiz edilmiştir.

8. Ordu-Trabzon-Rize-Giresun-Gümüşhane-Artvin 1/100.000.lik Çevre Düzeni Planı tadilatının kısmen iptali için yürütmeyi durdurma istemli olarak 07.12.2011 tarihinde dava açılmıştır.(Danıştay 6. Daire E.2011/9150) Dosyada keşif yapılmıştır. Kısmi yürütmeyi durdurma kararı verilmiş, bu karara kısmen itiraz edilmiş ve itiraz kısmen olumlu sonuçlanmıştır. Özellikle HES’ler bakımından lehe yürütmeyi durdurma kararı alınmıştır. Davada kısmen kabul kısmen red kararı alınmıştır. Dosya temyizde kısmen onanmış kısmen bozulmuştur.

2010 Yılında Açılan veya Müdahil Olunan Davalar

1. Mersin-Karaman Çevre Düzeni Planının kısmen iptali için yürütmeyi durdurma istemli olarak 10.02.2010 tarihinde dava açılmıştır. (Danıştay 6. Daire E. 2010/1950) Dosyada işlemin iptaline karar verilmiştir.

2. Aydın- Muğla-Denizli Çevre Düzeni Planının kısmen iptali için yürütmeyi durdurma istemli olarak 10.02.2010 tarihinde dava açılmıştır. (Danıştay 6. Daire E. 2010/2110) Dosyada yapılan keşif sonrası bilirkişi raporu lehimize gelmiş ve kısmi yürütmeyi durdurma kararı verilmiştir. Bilahare davanın kısmen kabulüne karar verilerek Planın bazı hükümleri iptal edilmiştir. Davalı İdare tarafından temyiz edilmiştir.

3. Zonguldak-Bartın-Karabük Çevre Düzeni Planının kısmen iptali için yürütmeyi durdurma istemli olarak 04.03.2010 tarihinde dava açılmıştır. (Danıştay 6. Daire E. 2010/2807) Davada yürütmeyi durdurma kararı alınmış ve Planın kısmen iptaline karar verilmiştir. Danıştay tarafından onanmıştır. İdare tarafından karar düzeltme isteminde bulunulmuştur. Sonucu beklenmektedir.

4. Taşköprü Belediye Meclisi tarafından tadilat yapılan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının AKSA Akrilik Fabrikasının ek tesisine hukuka aykırı olarak izin vermesi nedeniyle Bursa İdare Mahkemesi’nde 27.05.2010 tarihinde iptal davası açılmıştır. (Bursa 1. İdare Mhk. E. 2010/589) Davada önce yürütmeyi durdurma kararı, bilahare de iptal kararı verilmiş ve Danıştay tarafından onanmıştır.

5. Gökçe Barajı Havzası özel Hükümlerinin kısmen iptali istemiyle Çevre Bakanlığı ve Yalova Valiliği aleyhine yürütmeyi durdurma istemli iptal davası açılmıştır. (Danıştay 6. Daire E. 2012/4337) Davanın kabulüne karar verilmiştir. Karar İdare tarafından temyiz edilmiş ancak onanmıştır. Davalı karar düzeltme isteminde bulunmuş ve reddedilerek kesinleşmiştir.

6. 1/100.000 ölçekli İstanbul İl ÇDP’de gerekli düzenlemeleri yapmadan boğaz geçişinin alt ölçekli planlarda düzenlenmesi yönünde yapılan örtülü il ÇDP tadilatı başka deyişle 3. Köprü girişimi; hukuka, üstün kamu yararına ve şehircilik ve planlama ilkelerine aykırı bulunduğundan aleyhine yürütmeyi durdurma istemli olarak;

6.1. 1394 sayılı Belediye Meclisi kararına karşı İstanbul İdare Mahkemesi’nde 22.07.2010 tarihinde iptal davası açılmıştır. (İstanbul 10. İdare Mhk. E. 2010/1400) Davada Plan tadilatı nedeniyle, karar vermeye yer olmadığına karar verilmiş ve karar tarafımızdan temyiz edilmiştir. Karar onanmıştır.

6.2. Yapılan plan tadilatına yönelik olarak da yine 23.11.2010 tarihinde İstanbul 10. Daire E. 2010/2244 sayılı dosyasıyla iptal davası açılmıştır. Dosyada bilirkişilerce inceleme yapılmış ve rapor lehe gelmiş ancak dava reddedilmiştir. Karar temyiz edilmiş ve karar onanmıştır. Karar düzeltme yoluna gidilmiştir. Sonucu beklenmektedir.

7. Kozak Yaylasında altın madeni için verilmiş olan dört adet ÇED olumlu kararının iptali açılan açılmış olan davalara 03.12.2010 tarihinde müdahil olunmuştur.

7.1. İzmir 1. İdare Mhk. E. 2009/1630: Davada müdahilliğimizin reddine karar verilmiştir. Dosyanın da konusuz kaldığından kapatılmasına karar verilmiştir.

7.2. İzmir 4. İdare Mhk. E.2009/1705 Davada müdahilliğimizin reddine karar verilmiştir. Davanın reddine karar verilmiş ve Danıştay tarafından onanmıştır.

7.3. İzmir 4. İdare Mhk. E.2010/533 (Yeni no: 2015/1067) Davada müdahilliğimizin reddine karar verilmiştir. Yerel Mahkeme tarafından işlemin iptaline karar verilmiş ancak Danıştay tarafından karar bozulmuştur. Yeniden yargılama yapılacaktır.

7.4. İzmir 3. İdare Mhk. E.2010/1310 Yargılama sürmektedir. Yerel Mahkeme tarafından işlemin iptaline karar verilmiş ancak Danıştay tarafından karar bozulmuştur. Yeniden yargılama yapılacaktır.

8. Sulak Alanlar Yönetmelik Değişikliğinin iptali için Doğal Hayatı Koruma Vakfı tarafından açılan davaya 03.12.2010 tarihinde müdahil olunmuştur(Danıştay 6. Daire E. 2010/11530) Yargılama sürmektedir. 

2009 Yılında Açılan veya Müdahil Olunan Davalar

1. Yalova Termal Turizm Merkezi için hazırlanan ve Termal Bölgesine önemli sakıncaları bulunacak olan 1/25.000’lik Çevre Düzeni Planı Plan tadilatının iptali için Bursa İdare Mahkemesi’nde 12.01.2009 tarihinde dava açılmıştır. Dava Danıştay’da görülmektedir. (Danıştay 6. Daire E. 2009/6290) Davanın kabulüne karar verilmiştir. Davalı İdare tarafından temyiz edilmiş karar onanmış ve kesinleşmiştir.

2. Muş ili Merkez ilçeye bağlı, mülkiyeti Muş İli Şeker Fabrikasına ait olan ve Tandoğan ve Kepenek Köylerinde bulunan toplam 82,2646 hektar alan için alanda imar uygulaması yapılması için, Muş İl Toprak Koruma Kurulunun tarım dışı amaçla kullanım kararına onay veren Tarım Dışı Kullanım Kararı İle İlgili Bakanlık Oluru” nun iptali için Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ve Muş Valiliği aleyhine yürütmeyi durdurma istemli dava 18.09.2009 tarihinde açılmıştır (Van 2. İdare Mhk. E.2016/504) Davada yürütmenin durdurulması kararı verilmiş, bilahare de davanın kabulü ile işlemin iptaline karar verilmiştir. Karar davalı İdare tarafından temyiz edilmiş ve bozma kararı çıkmıştır. Yargılama yeniden yapılmış ve Mahkeme tarafından davanın kabulü yönünde ısrar kararı verilmiştir.Israr kararı da idare tarafından temyiz edilmiş ancak karar onanmış ve kesinlemiştir.

3. Tarım Arazilerinin Korunması, Kullanılması ve Arazi Toplulaştırılmasına İlişkin Tüzük’ün 4/1 maddesinin ve bağlantılı Bakanlar Kurulu kararının iptali için yürütmeyi durdurma istemli olarak Danıştay’da Başbakanlık ile Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı aleyhine 23.09.2009 tarihinde dava açılmıştır. (Danıştay 17. Daire E. 2015/6019) Dava reddedilmiş ve tarafımızdan temyiz edilmiştir.

4. İstanbul 1/100.000’lik Çevre Düzeni Planının kısmen iptali için yürütmeyi durdurma istemli olarak açılan davada (İstanbul 8. İdare Mhk. E. 2015/123-eski no.E.2009/1891) yürütmeyi durdurma istemimizin reddine karar verilmiştir. Davada bilirkişi raporu lehe gelmiş olmasına rağmen işlemin hazırlık işlemi olduğu gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir. Karar tarafımızdan temyiz edilmiş; Danıştay tarafından Yerel Mahkeme kararı lehimize bozulmuştur. Davalı İdare tarafından karar düzeltme isteminde bulunulmuş ancak reddedilmiştir. Yerel Mahkemece yeniden yapılan yargılamada davanın reddine karar verilmiştir. Karar tarafımızdan temyiz edilmiş ancak onama kararı verilmiştir.

2008 Yılında Açılan veya Müdahil Olunan Davalar

1. Antalya İli, Kovanlık ve Selimiye (Karadon) köy sınırları içinde tarıma elverişli arazi üzerinde Doğalgaz Enerji Santrali yapılması için AKSA Enerji isimli bir şirketin özel mülkiyetindeki arazinin “tarım dışı amaçla” kullanılması kararı ile kamu yararı kararı verilmiştir.

1.1. Tarım dışı amaçla kullanım kararına karşı açılan davada (Antalya 2. İdare Mhk. E. 2009/606-yeni no:2016/876) kararın nihai karar olmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir. Karar tarafımızdan temyiz edilmiş ve bozulmuş, karar düzeltme istemi de reddedilmiştir. Yeniden yapılan yargılamada dava reddedilmiştir. Karar temyiz edilmiş ve lehimize bozulmuştur. Davalı karar düzeltme isteminde bulunmuştur.

1.2. “Kamu yararı kararı” na karşı açılan davada (Antalya 2. İdare Mhk. E. 2009/607-yeni no:2015/899) kararın tek başına dava edilemeyeceği gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir. Karar tarafımızdan temyiz edilmiş ve bozulmuştur. Yeniden yapılan yargılamada Mahkemece ısrar kararı verilmiştir. Karar tarafımızdan temyiz edilmiş ancak onanmıştır. Tarafımızca karar düzeltme isteminde bulunulmuştur. 1.3. Aynı yerle ilgili olarak Çevre Bakanlığınca verilen ÇED Olumlu kararına da Antalya İdare Mahkemesi’nde ayrı bir dava açılmış (Antalya 2. İdare Mahkemesi E. 2008/1380) ve ÇED olumlu kararı Mahkemece İptal edilmiştir. Karar temyiz edilmiş, Danıştay tarafından lehimize onanmıştır. İdare tarafından bu kez de karar düzeltme talebinde bulunulmuş ise de bu talep reddedilerek karar lehimize kesinleştirilmiştir.

2. Vakıflar Yönetmeliği’nin bazı maddelerinin iptali için Danıştay’da yürütmeyi durdurma istemli olarak tarafımızdan dava açılmıştır.

2.1. Dosya bazı maddeleriyle Danıştay’ın 12. Dairesi’nde E. 2009/6829 ile görülmüş ancak davanın ehliyet yönünden reddine karar verilmiştir. Dosya Danıştay tarafından onanmıştır. Karar düzeltme başvurumuzda lehimize olarak karar bozulmuştur. Yeniden yargılama yapılacaktır.

2.2. Dosya diğer bazı maddeleriyle Danıştay 10. Dairesi’nde E. 2009/11943 ile görülmektedir. 30.04.2010 tarihli kararı ile Mahkeme yürütmeyi durdurma talebimizi kısmen kabul ederek, Vakıflar Yönetmeliği madde 43’ün 2. fıkrasının, madde 44’ün, madde 46’nın 5. fıkrasının, madde 48’in ve Geçici 3. maddesinin yürütülmesinin durdurulmasına karar vermiştir. Bazı maddelerin iptaline karar verilmiştir. Karar tarafımızdan ve davalı İdarelerce temyiz edilmiştir. Karar kesinleşmiştir.

2007 Yılında Açılan veya Müdahil Olunan Davalar

1. “Madencilik Faaliyetleri İzin Yönetmeliği”nde değişiklik yapan Yönetmeliğin bazı maddelerinin iptali için yürütmeyi durdurma istemli olarak Danıştay’da 31.05.2007 tarihinde dava açılmıştır. Danıştay 8. Daire’nin 2017/7515 E. numarasıyla görülen davada Başbakanlık da hasım durumuna getirilmiş ve Yönetmeliğin iptalini istediğimiz tüm maddeleri (Yönetmeliğin 3, 5, 6, 7, 10, 12, 14, 16, 18, 22, 23, 24, 35, 36 kısmen ve 38) için iptal kararı verilmiştir. Karar Danıştay tarafından onanmış ancak karar düzeltme istemi yapılması sonucu bozulmuştur. Yeniden yargılama yapılarak karar vermeye yer olmadığına karar verilmiştir.

 

Av. Ömer Aykul

,