TEMA, Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı

Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED)

Çevresel etki değerlendirme, en genel anlamıyla, gerçekleştirilmek istenen bir projenin çevre üzerindeki olası sonuçlarını inceleyen bir süreçtir. Çevrenin korunmasına yönelik diğer pek çok mekanizmayla karşılaştırıldığında; çevresel etki değerlendirmenin odağı, istenmeyen etkilerin öngörülmesi ve önlenmesidir. Dolayısıyla ÇED, çevre ve insan sağlığını tehdit edecek yatırımların karar aşamasında kullanılan önemli bir araçtır. Ancak, ekonomik büyümeyle birlikte artan üretim ihtiyaçları beraberinde enerji, maden, inşaat gibi sektörlerdeki yatırımları hızlandırmaktadır. Bu durum doğa korumayı giderek daha zorlayıcı bir süreç haline getirmektedir. TEMA Vakfı küresel ölçekte gelinen bu noktada, tüm etki değerlendirme mekanizmalarının bütüncül ve etkin bir şekilde çalıştırılması gerektiğine inanmaktadır.  TEMA Vakfı hem ÇED ile ilgili mevzuat değişikliklerini hem de kömürlü termik santraller, altın madeni gibi çevre ve insan sağlığını tehdit eden faaliyetlerde ÇED süreçlerini takip ederek gerekli durumlarda hukuki süreçleri başlatmaktadır. ÇED mevzuatı ve uygulamaları ile ilgili davalarla ilgili bilgi için tıklayınız

Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği için tıklayınız.

Stratejik Çevresel Değerlendirme (SÇD)

ÇED süreçlerinden farklı olarak SÇD, plan ve programlara uygulanmakta ve çevre üzerinde önemli etkiler yapması beklenen plan/programların hazırlanması ve onayı sürecine çevresel unsurların entegre edilmesini amaçlamaktadır. Türkiye’de SÇD’nin uygulanması ile ilgili mevzuat 2017 yılında yürürlüğe giren Stratejik Çevresel Değerlendirme Yönetmeliği’dir. TEMA Vakfı, Yönetmeliğin hazırlık sürecinde görüş ve önerilerini sunmuş, Yürürlüğe giren Yönetmeliğin enerji ve sanayi gibi sektörler için 2023 yılından sonra uygulanmasına yönelik geçici maddesinin iptali için dava açmıştır.

Stratejik Çevresel Değerlendirme Yönetmeliği için tıklayınız.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü’nden ÇED kararları ve ÇED ve SÇD uygulamaları ile ilgili bilgi almak için tıklayınız.

,