TEMA, Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı

Burs Programı Hakkında

TEMA Vakfı, Sayın Turan Demiraslan’ın gerçekleştirdiği eğitim bağışı ile TEMA Vakfı’nın amaçları doğrultusunda araştırma yapan ve araştırma / proje faaliyetlerini gerçekleştirmek için maddi desteğe ihtiyacı olan, yüksek lisans ve doktora öğrencilerine eğitim desteği sunmaktadır. Burs programı kapsamında, öğrencilerin desteklenmesinin yanı sıra, doğa koruma ile ilgili alanlarda bilimsel çalışmaların teşvik edilmesi de amaçlanmaktadır.

,,,,,,,

BAŞVURU KOŞULLARI

Eğitim bursu almak için başvuran yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin aşağıda belirtilen koşulları taşımaları gerekmektedir:

 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
 • Adli veya disiplin suçu işlememiş olmak.
 • Üniversitelerin öncelikli olarak orman, ziraat ve çevre bölümleri olmak üzere biyoloji, coğrafya, eğitim, gıda, hukuk bölümlerinden birinde, TEMA Vakfı amaçlarına ulaşmada katkı sunabilecek bir programda belirtilen araştırma konularında* yüksek lisans veya doktora öğrenimine devam ediyor olmak.
 • Kayıtlı olunan yüksek lisans veya doktora programının tez aşamasına geçmiş olmak, enstitü yazılı onayını başvuru sırasında iletebilmek.
 • Araştırma konusunun üniversite / enstitü tarafından onaylandığını gösterir belgeyi (onaylandığı tarih ile), ilk 4 ay sonunda (akademik danışmanının imzası ile) ara raporunu ve araştırmanın tamamlanmasının sonunda 1 ay içerisinde (son burs ödemesinden sonraki en geç 1 ay içerisinde) sonuç raporunu Türkçe dilinde ve TEMA Vakfı tarafından iletilecek formata uygun olarak TEMA Vakfı’na iletmek.
 • Yüksek lisans için 30, doktora için 35 yaşını geçmemek. Aynı aileden Turan Demiraslan Burs Programından burs alan başka birinin olmaması.
 • Eğitim ve araştırma ihtiyaçlarının karşılanması açısından maddi desteğe ihtiyacı bulunmak.
 • Araştırmanın fikri mali ve varsa sınai mali (patent, faydalı model ve endüstriyel tasarım) mülkiyet hakları TEMA Vakfı’na ait olacağını kabul etmek.
 • TEMA Vakfı gönüllüsü olmak ve faaliyetlerine katılmak.
 • TEMA Vakfı tarafından belirlenecek yılda iki kez yapılacak bursiyer buluşmalarına katılmayı kabul etmek. 


ARAŞTIRMA KONULARI

TEMA Vakfı çalışma alanları doğrultusunda belirlenen araştırma alanları aşağıdaki gibidir. Bu alanlar dışında başvuru yapılacak bir konu olur ise yönetim kurulu kararı ile eklenebilecektir.  

Orman ve Kırsal Kalkınma Alanında

 • Toprak erozyonu, arazi bozulumu, çölleşme ile mücadele, sürdürülebilir tarım uygulamaları, toprak ekolojisi, sürdürülebilir arazi ve toprak yönetimin ekonomik ve sosyal etkileri üzerine araştırmalar
 • Kırsal kalkınma ekonomisi ve sosyolojisi
 • Orman yangınları ile mücadele ve yangın ekolojisi
 • Hassas tarım uygulamaları, yetiştirme ve sulama teknolojileri
 • Arazi tahribatının önlenmesi, arazi ıslahı ve sürdürülebilir yönetim planlarının geliştirilmesi
 • Mera alanlarının ekolojisi, ıslahı ve yönetimi
 • Gıda ve sürdürülebilir hammadde temini Türkiye’deki doğal yaşlı orman ekosistemlerinin fito-sosyolojik yönden araştırılması
 • Doğal ormanlarda biyolojik çeşitlilik çalışmaları, korunan alan yönetimi
 • Sürdürülebilir toprak ve arazi yönetimi: Planlama, modelleme ve politika
 • Su havzalarının yönetimi, arazi kullanımlarının sucul ekosistemlere etkisi
 • Toprak ve arazi yönetimi, orman, mera ve su hukuku  

 

Çevre Politikaları Alanında

 • Enerji demokrasisi
 • Toplumsal karar alma mekanizmalarında üstün kamu yararı analizi ve üstün ekosistem yararı analizi
 • Yenilenebilir enerjinin çevresel etkileri
 • İklim değişikliği ve gıda güvencesi
 • Tarım sistemleri ve çevre ilişkileri
 • Gıda güvencesi ve iklim değişikliği odaklı analizi, değerlendirilmesi
 • Mevcut / işletmedeki sanayi tesislerinin çevresel etkilerinin belirlenmesi
 • Döngüsel ekonominin iklim değişikliği ile mücadeledeki etkileri 
 • Sürdürülebilir kalkınma amaçlarının iklim politikasına etkileri

 

Çevre ve Doğa Eğitimi Alanında

 • Ekoloji temelli doğa eğitimi, sürdürülebilir yaşam, ekolojik okuryazarlık ve okul programları alanlarında eğitim programı ve materyal geliştirilmesi, incelenmesi
 • Eğitim teknolojisi araçlarının ve farklı eğitim yöntem ve tekniklerinin doğa eğitiminde kullanımının araştırılması ve etkilerinin ölçülmesi
 • Çevre eğitimi etki değerlendirmesi için ölçek geliştirilmesi

 

Turan Demiraslan Lisansüstü Burs Programı'na 2022-2023 eğitim ve öğretim dönemine kadar ara verilmiştir. Başvurular açılacağı zaman TEMA Vakfı’nın sosyal medya kanallarından ve web sitesinden duyuru yapılacaktır.

İletişim: burs@tema.org.tr

,