TEMA, Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı

European Environmental Bureau (EEB) (Avrupa Çevre Bürosu) ve Friends of the Earth Croatia (FoE) Dünyanın Dostları Hırvatistan ile Katılımcı Nehir Havza Yönetim Projesi’ni hayata geçiriyoruz. Türkiye’de 25 nehir havzası, Zagreb- Hırvatistan ve Brüksel- Belçika’da Mayıs 2019- Temmuz 2020 arasında gerçekleştirilecek projenin amacı, yerel halkın ve sivil toplum örgütlerinin su koruma konusundaki kapasitelerini güçlendirmek, nehir havza yönetim planlarına katılımlarını arttırmak, yerel paydaşlarla yerel ve ulusal kamu kurumları arasındaki diyaloğu iyileştirmektir.

Kapsam/Hedefler:

Avrupa Birliği Çevre Faslı ile uyumlu su yönetimi ve su koruma politikalarını hayata geçirerek, bu politikalara toplum ve sivil toplum kuruluşlarının katılımlarının artmasını teşvik etmek ve su sıkıntısı olan bir ülke kabul edilen Türkiye’nin su varlıklarının iyi bir biçimde korunmasını ve yönetilmesini sağlamak.

Şimdiye kadar ne yaptık?

* 28-29 Eylül’de İstanbul’da su kaynaklarının korunması ve havzalar ve sorunları hakkında bilgilendirme sağlanması amacıyla 59 kişinin katılımıyla 2 günlük eğitim verildi.

* TEMA Vakfı tarafından 24 Ekim ve 30 Ekim’de eğitime katılamayanlar için eğitimin kısa versiyonu olan ve 140 kişiye ulaşabildiğimiz her paydaşa açık olan webinarlar düzenlendi.

* 17-21 Kasım’da TEMA, STK ve kamu kurumu temsilcilerinin yer aldığı heyet ile Zagreb’e havza çalışma ziyareti yapıldı.

Projenin Gelecekteki Faaliyetleri:

* 17-19 Aralık 2019 tarihlerinde TEMA Vakfı ve Dünyanın Dostları Hırvatistan’ın (FoE) katılımlarıyla Avrupa Çevre Bürosu (EEB) Su Çalışma Grubu toplantısı yapılacaktır.

* Su Çerçeve Direktifi’nin uygulanmasında halkın katılımı konulu olan proje ortağı Avrupa Çevre Bürosu (EEB) tarafından iyi örnekler raporu hazırlanacaktır.

* Kamu yetkilileri ve STK’lar ile Su Diyaloğu toplantıları yapılacaktır.

* Avrupa Komisyonu ve Türkiye arasında Su Diyaloğu buluşmaları yapılacaktır.

,
,