TEMA, Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı

10 Aralık 2015’te çeşitli basın yayın organlarında “Danıştay'dan Yeşil Yol için karar çıktı. Danıştay, TEMA Vakfı tarafından ‘Yeşil Yol Projesi’ni de kapsayan Karadeniz Bölgesi’ndeki 6 ilin ‘Çevre Düzeni Planı’ için açılan davada ‘yürütmeyi durdurma’ kararı verdi” biçiminde haberler yayınlanmıştır. Haberler kamuoyu tarafından ‘Yeşil Yol” olarak bilinen yaylalar arası entegrasyonu sağlayan projenin durdurulduğu biçiminde algılanmıştır. TEMA Vakfı Ordu’dan başlayıp Artvin-Gümüşhane’ye kadar devam eden Doğu Karadeniz Bölgesi’nin doğal varlıklarının ve ekosisteminin korunması amacıyla 1/100.000 ölçekli Ordu-Trabzon-Rize-Giresun-Artvin-Gümüşhane Çevre Düzeni Planına yönelik kısmi iptal davası açmıştır. ‘Yeşil Yol’ olarak bilinen, yaylalar arası bağlantı ve entegrasyon ile ilgili plan hükümleri bu davanın küçük bir parçasıdır.

Kamuoyunu doğru bilgilendirme amacıyla böyle bir kararın henüz UYAP’ta (Ulusal Yargı Ağı Projesi) yayınlanmadığını ve TEMA Vakfı’na ulaşan bir tebligat olmadığını açıklamayı görev biliyoruz. Karadeniz için büyük önem taşıyan bu konuyla ilgili hukuki süreci büyük bir titizlikle izliyoruz. Konuyla ilgili bilgileri kesinleştikçe kamuoyuyla paylaşmaya devam edeceğiz.

Hukuki süreç şu şekilde gerçekleşmiştir:

TEMA Vakfı, 7 Aralık 2011’de 1/100.000 ölçekli Ordu-Trabzon-Rize-Giresun-Artvin-Gümüşhane Çevre Düzeni Planı’nın bölgenin doğal varlıkları açısından tehdit oluşturabilecek bölümlerinin iptali için dava açtı. Bu davanın bir bölümünde “yaylalar arası bağlantı yolunun iptali” de mevcuttu.

4-5 Kasım 2013 tarihinde yörede keşif ve bilirkişi incelemesi yapıldı. Bunun sonucunda 103 sayfalık bilirkişi raporu hazırlandı. Bu bilirkişi raporundan sonra da 26 Ocak 2014 tarihinde Danıştay 6. Dairesi tarafından taleplerimizin bir bölümüyle ilgili “Yürütmenin Durdurulması” kararı verildi. Karar 37 sayfalık gerekçe içeriyordu. Ancak, bu yürütmeyi durdurma kararında yaylalar arasındaki bağlantıyı ve entegrasyonu sağlayan plan hükümleri yer almıyordu.

24 Ağustos 2015 tarihinde Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’na 15 başlıkla itiraz ettik. Bu 15 başlıktan 2’si bu konuyla ilgiliydi.

15 Ekim 2015 tarihinde Danıştay web sitesinde bu itirazımızın kısmen kabul, kısmen red edildiği yayınlandı. Ancak hangi taleplerimiz kabul edildi, hangileri red edildi bilmiyoruz. Doğru bilgiye ulaşmak için kararının UYAP’ta yayınlanmasını ya da tarafımıza tebliğini bekliyoruz.

Kamuoyuna saygı ile duyururuz.

TEMA Vakfı

,